!i

Disclaimer

Met deze website van Az Damiaan willen wij patiënten, bezoekers, professionals en overige geïnteresseerden informatie bieden.

Rechtsvorm

Az Damiaan vzw

Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende

0464.564.177|RPR Gent, afdeling Brugge

info@azdamiaan.be - www.azdamiaan.be

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of juist is. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Az Damiaan kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite(s). Az Damiaan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik van de door Az Damiaan of derde partijen op haar internetsite(s) gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

De info is steeds een niet-bindende aanvulling op het persoonlijk contact met uw zorgverlener.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De website plaatst een cookie van Google Analytics. Az Damiaan gebruikt deze cookie uitsluitend om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De toepassing van deze cookie gebeurt volgens de privacyregels. Wij hebben Google niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Privacy

Alle door de bezoeker/gebruiker van de internetsite(s) van Az Damiaan aan Az Damiaan verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door Az Damiaan moedwillig bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Beleid gegevensbescherming

Elk ziekenhuis dient, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op patiënten, in het bijzonder medische gegevens, te beschikken over een beleid voor gegevensbescherming.

Dit beleidsdocument is opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

U vindt het volledige beleid voor gegevensbescherming hier.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite(s) van Az Damiaan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Az Damiaan, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. Voor overname van informatie van de internetsite van Az Damiaan dient u contact op te nemen met de stafmedewerker PR & communicatie Az Damiaan via communicatie@azdamiaan.be – 059 41 67 65

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite(s) van Az Damiaan voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Az Damiaan worden beheerd en waarover Az Damiaan geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Az Damiaan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite(s) van Az Damiaan vanuit andere internetsites

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite(s) van Az Damiaan. Az Damiaan spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van de internetsite(s) van Az Damiaan in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft van de stafmedewerker PR & communicatie Az Damiaan via communicatie@azdamiaan.be of 059 41 67 65.

Websites, webpagina’s, social mediakanalen en groepen in naam of met de naam van Az Damiaan

Websites, webpagina’s, social mediakanalen en groepen in naam of met de naam van Az Damiaan worden enkel toegestaan mits validatie via de stafmedewerker PR en communicatie van Az Damiaan. De stafmedewerker PR en communicatie van Az Damiaan heeft het recht om de aangemaakte websites, webpagina’s, social mediakanalen en groepen met naam of met de naam van Az Damiaan mede te beheren. Wanneer je toch een eigen initiatief wenst op te zetten, neem je altijd eerst contact op met de stafmedewerker PR en communicatie. Pas na validatie kan men een website, webpagina, social mediakanaal of groepen aanmaken. De aanvrager is steeds (mede)verantwoordelijk voor het beheer ervan.

Wijzigingen

Az Damiaan behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite(s) van Az Damiaan van kracht.