!i

Kwaliteitsbeleid

Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor publieke verantwoording in de gezondheidszorg. De vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg en naar toegankelijke informatie over de kwaliteit van de ziekenhuizen ter beschikking van het grote publiek, neemt toe. 

Kwaliteit Uitstralen Juni 2019

Az Damiaan stelt de mens centraal in het zorgproces. Dit staat in de missie van het ziekenhuis en is ook de drijfveer van elke arts en medewerker van Az Damiaan. Wij bieden je kwaliteitsvolle en veilige zorg aan met respect voor elke levensovertuiging, afkomst en met eerbied voor de privacy. Om je de best mogelijke zorg te kunnen bieden, trachten we je steeds te betrekken in het zorgproces, je vriendelijk en begrijpbaar te woord te staan en garanderen wij een vlotte samenwerking tussen jouw zorgverleners.

Om op een gestructureerde en deskundige manier de zorg voor kwaliteit in te bedden in de dagdagelijkse werking van het ziekenhuis is er een hoogstaand kwaliteitsbeleid uitgewerkt. We brengen ook alle facetten van de zorgprocessen objectief in kaart en bespreken die op alle niveaus.

Onze kwaliteitsresultaten leiden tot continue verbeteracties om zo de patiëntveiligheid steeds te kunnen garanderen.

Jeroen Verhaeghe, kwaliteitscoach Az Damiaan

Onze kwaliteit wordt gemeten

Az Damiaan wil jou als patiënt helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze van de zorgverleners waar je jouw gezondheid aan toevertrouwt. Daarom publiceren wij op onze website de resultaten van diverse kwaliteitsmetingen. Het ziekenhuis onderhoudt tevens goede relaties met andere hulpverleners binnen de gezondheidszorg. Dit vanuit de bekommernis om een kwaliteitsvolle globale hulpverlening aan te bieden.

Flanders Quality Model (FlaQuM™)

In de laatste 10 jaar hebben de Vlaamse ziekenhuizen zich laten beoordelen op kwaliteit en patiëntveiligheid via een derde partij zoals o.a. JCI en NIAZ.

Recent is een nieuw kwaliteitsmodel voor de ziekenhuizen en zorginstellingen ontworpen namelijk ‘Flanders Quality Model’ of afgekort: FlaQuM™. Dit model is gebaseerd op de Belgische wetgeving en de Vlaamse eisenkaders. 

Az Damiaan neemt deel aan de FlaQuM proeftuin waarin met andere ziekenhuizen wordt samengewerkt aan de verdere uitbouw van de verschillende onderdelen van de modellen, de instrumenten verder ontwikkelen en valideren, en hierop beleidsadviezen formuleren.

Kwaliteit van de zorg (VIKZ)

In Az Damiaan maken wij gebruik van kwaliteitsindicatoren om onze kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Het Vlaams Instituut voor kwaliteit van de zorg (VIKZ) heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken. Resultaten verschijnen op www.zorgkwaliteit.be. Deze website biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. Met de indicatoren wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals) of zich met elkaar vergelijken, ook op internationaal niveau.

Naast de indicatoren van het VIKZ maken we gebruik van interne indicatoren. Zo weten we waar we goed in zijn en waar we extra aandacht moeten aan schenken om onze processen nog verder te optimaliseren.

Onze kwaliteit wordt verbeterd

Op basis van 2-jaarlijkse audits (themascans op de diensten en zorgeenheden), de medische en/of patiëntveiligheidsincidenten, tevredenheid van patiënten en hun omgeving, klachten en suggesties worden verbeteracties opgezet.

Kleinere verbeteracties worden via de PDSA methodiek uitgewerkt.

Voor de grotere projecten wordt gebruikt gemaakt van een ziekenhuisbrede, uniforme projectmethodiek en het inzetten van projectbegeleiders. 'Az Damiaan innoveert' is de groepering van activiteiten of projecten in het ziekenhuis waarbinnen de projectmethodologie gebruikt wordt. Dit gebeurt volgens 4 pijlers:

  • Betrokkenheid van elke medewerker bij continue verbetering
  • Data als ondersteuningsmiddel
  • Lean en innovatie als invalshoeken
  • Projectleiders voor de begeleiding

De werkgroep en de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid volgen in het ganse ziekenhuis de kwaliteit en patiëntveiligheid op. Uiteraard is kwaliteit een bekommernis van elke medewerker in het ziekenhuis. We ondersteunen (zorg)teams in het opzetten van verbeterprojecten en zorgen dat ze over de juiste middelen kunnen beschikken.

Daarnaast standaardiseren we processen via onder andere zorgprogramma’s, uniforme procedures en zorgen dat deze voldoen aan de wettelijke normen en vereisten.

We werken continu aan het versterken van een cultuur waarin veiligheid en kwaliteit centraal staan en betrekken iedereen in dit proces: patiënten, bezoekers, (zorg)medewerkers, studenten,...

KWALITEITSCOÖRDINATOR

Hoofdarts dr. Sabine Gerniers