!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Ziekenhuisnetwerk KOM

30 juni 2017 | Algemeen nieuws

Acht ziekenhuizen uit Noord West-Vlaanderen en Meetjesland slaan de handen in elkaar om patiënten in eigen regio beter te helpen.

Netwerk Kom Persco

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat ziekenhuizen meer samenwerken in netwerken om zo de zorg optimaler te organiseren en de zorgkwaliteit te verbeteren.

Acht ziekenhuizen uit Noord West-Vlaanderen en het Meetjesland hebben die boodschap begrepen en slaan nu de handen in elkaar om patiënten in hun respectievelijke regio’s beter te kunnen helpen.

Acht ziekenhuizen (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV als derdelijnsziekenhuis, AZ Alma, AZ Damiaan, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West en AZ Zeno als tweedelijnsziekenhuizen en KEI en BZIO als revalidatieziekenhuizen) ondertekenden vandaag een intentieverklaring voor de oprichting van een ziekenhuisnetwerk. Binnen dit netwerk zullen zij samenwerken voor tijdkritische zorg en ingrepen waarvoor zware apparatuur vereist is. Bovendien beschouwen zij elkaar als voorkeurpartner voor de uitbouw van hun medische diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Tenslotte is het de bedoeling om samen aankopen te doen, bepaalde diensten te centraliseren, zodat er door de schaalvergroting financiële voordelen ontstaan, zonder aan de tewerkstelling te raken.

De bevolking uit Oostende en de regio heeft al altijd kunnen rekenen op topzorg in eigen streek en dat blijft ook zo. We werken reeds vele jaren samen op verschillende domeinen met de andere partners binnen het netwerk. De juridische concretisering van dit netwerk zal de samenwerking nog verder vergroten en intensifiëren ten dienste van de patiënt. Verdere samenwerkingen zullen de efficiëntie, kwaliteit en de kostprijs ten goede komen. Zo zullen artsen uit verschillende ziekenhuizen gemakkelijker en intensiever kunnen samenwerken. Sommige diensten zullen de handen in elkaar slaan in Oostende waardoor ze groter worden en aantrekkelijker voor nieuwe artsen, meer mogelijkheden tot subspecialisatie creëren, een interessante opleidingsplaats vormen enz.

Gerda Brugmans, voorzitter Raad van Bestuur AZ Damiaan

Kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt

Het hoofddoel van dit netwerk is “nabijheid van zorg”: de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen. Zo zal een kankerpatiënt die aan zee woont niet per definitie zijn eigen regio moeten verlaten voor zijn behandeling, maar zal hij zoveel mogelijk opgevolgd worden in het nabijgelegen ziekenhuis.

Elk ziekenhuis binnen dit netwerk zal de ondersteuning krijgen om een zo goed en breed mogelijk zorgaanbod te blijven leveren binnen het eigen ziekenhuis. Op deze manier krijgen patiënten nog altijd acute zorg dicht bij huis. Een gemeenschappelijk zorgstrategisch plan zal dit concreet uitwerken.

Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, …) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg. De doorverwezen patiënten worden na de (sub)specialistische interventie collegiaal terugverwezen naar het verwijzende ziekenhuis.

Er bestaan al vele samenwerkingsakkoorden tussen deze ziekenhuizen. Deze samenwerkingen blijven bestaan binnen dit nieuwe netwerk. De verschillende ziekenhuizen blijven ook hun eigenheid en juridische onafhankelijkheid behouden, maar ze engageren zich om de doelstellingen van het ziekenhuisnetwerk te verwezenlijken.

Het netwerk bestaat uit ziekenhuizen van verschillende grootte. Binnen het netwerk wordt een governancestructuur uitgewerkt op basis van de gelijkwaardigheid van elke netwerkpartner.

De basis specialistische zorg zal lokaal sterker verankerd worden. Afhankelijk van een aantal factoren zoals aanwezigheid van bepaalde specialisten in het ziekenhuis, bestaande infrastructuur, aanbod van pathologie enz. zullen speerpunten binnen het ziekenhuis verder uitgebouwd worden na overleg met de collega’s. Zo zal in AZ Damiaan geriatrie een speerpunt zijn omwille van de zeer hoge vergrijzingsgraad van de bevolking, de aanwezigheid van heel wat geriaters en het reeds sterk uitgebouwde zorgprogramma geriatrie. Zeer dure en (sub)specialistische activiteiten zullen op een medisch en economisch verantwoorde manier op netwerkniveau georganiseerd worden. Uit het fusieverleden leerden we ook dat samenwerken geen negatieve invloed heeft op de tewerkstelling maar, net – door verdere specialisatie – bijkomende uitbreiding van het professioneel kader met zich meebrengt.

Peter Verhulst, algemeen directeur AZ Damiaan

Ziekenhuisnetwerk KOM

Het netwerk kreeg de naam ‘KOM’, met als baseline ‘een zee van mogelijkheden’.

‘KOM’ staat voor ‘Kust-Ommeland-Meetjesland’. ‘KOM’ verwijst naar het werkwoord “komen”: de patiënt is bij ons welkom. ‘KOM’ verwijst tevens naar een geografisch gebied/een regio.

Het logo toont een grijze cirkel met 8 kleinere cirkels errond: de grijze cirkel is de “kom” (regio) waarbij de 8 kleinere gekleurde cirkels de “kom” “overstijgen”. Door onze samenwerking in het netwerk “KOM” overstijgen we onze regio qua kwaliteit en aantrekkingskracht.