!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Artsen positief over (mogelijke) impact ziekenhuisnetwerken op kwaliteit van zorg

17 juli 2020 | Algemeen nieuws

Onze gezondheidszorg evolueert in snel tempo. Een hervorming van de ziekenhuiszorg in de vorm van ziekenhuisnetwerken vormt daar een belangrijk onderdeel van. Binnen een netwerk maken ziekenhuizen onderlinge afspraken inzake tijdkritische pathologie en verdeling van zware medische apparatuur. Een meer efficiënte besteding van schaarse middelen en betere zorg op maat van de patiënt vormen daarbij het uitgangspunt. Echter vergt deze reorganisatie van zorgactiviteiten veel van de betrokken zorgverleners. Vertrekkende vanuit het perspectief van de ziekenhuisartsen (ziekenhuisnetwerk KOM*) onderzochten Jolien Dewaele (Az Damiaan) en prof. dr. Dominique Vandijck (UGent) daarom of de netwerken wel/niet bijdragen aan meer kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Meer dan 80 artsen uit verschillende disciplines beantwoordden de online vragenlijst.

Jolien Dewaele Masterproef Banner

Klinische netwerken kunnen wel degelijk bijdragen aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg!

Jolien Dewaele, functionaris voor gegevensbescherming in Az Damiaan en auteur van de studie

Klinische samenwerking: een brede waaier aan interpretaties

Artsen beschouwen klinische samenwerking als een samenwerking die verschillende vormen kan aannemen. De verschillende samenwerkingsvormen verwijzen naar een diversiteit in de intensiteit en manier van samenwerken. Jolien Dewaele; “In de meest lichte vorm van samenwerking interpreteren artsen (91%) de samenwerking als een concentratie van de medische expertise voor hoogcomplexe aandoeningen. Daarnaast beschouwen artsen klinische samenwerking echter ook als meer intense vormen van samenwerking zoals de organisatie van pluridisciplinaire zorgpaden en pathologieprogramma’s (77%), de gezamenlijke aankoop van zware medische apparatuur (78%), kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines binnen het netwerk (90%), samenwerking met het oog op gezamenlijk vooropgestelde doelstellingen (64%) en een gedeelde visie op het zorgaanbod en het samensmelten van disciplines (73%) . Minder dan de helft van de respondenten (45%) is van oordeel dat klinische samenwerking refereert naar een noodzakelijke strategische herstructurering die finaal tot fusie(s) van ziekenhuizen leidt.” 

Diverse noodzakelijke randvoorwaarden om de klinische samenwerking in de praktijk te realiseren

Artsen geven aan dat er vanuit diverse invalshoeken randvoorwaarden gerealiseerd moeten worden om de klinische samenwerking in de praktijk ook te doen slagen. De topprioriteit voor artsen is om medische informatie op één centrale plaats te kunnen raadplegen. Ten aanzien van het ziekenhuis hebben artsen diverse verwachtingen geuit. Ze verwachten dat het ziekenhuis de vertaalslag maakt van de wettelijke vereisten naar een praktisch programma, dat het ziekenhuis processen optimaliseert en dat het ziekenhuis aan uniforme beleidslijnen werkt zoals bv. op vlak van ziekenhuishygiëne. 

Daarnaast verwachten artsen ook dat er naast de klinische samenwerking aandacht is voor samenwerkingen vanuit medisch-technisch en ondersteunend perspectief. Ten slotte verwachten artsen dat er financiële middelen tegenover de netwerkvorming worden geplaatst. 

Diverse noodzakelijke randvoorwaarden om de klinische samenwerking in de praktijk te realiseren

Om een dergelijke klinische samenwerking in de praktijk te doen slagen dient er aan een aantal randvoorwaarden voldaan te worden. “Bijna 90% van de artsen uit de wens om alle medische informatie op één centrale plaats elektronisch te kunnen raadplegen. Dit is een topprioriteit voor artsen”, stelt prof. dr. Dominique Vandijck die het onderzoek leidde. Ten aanzien van het ziekenhuis hebben artsen diverse verwachtingen geuit, vervolgt Jolien Dewaele. “Ze verwachten dat het ziekenhuis, en dus het netwerk, de vertaalslag maakt van de wettelijke vereisten naar een praktisch programma (90%), dat processen over ziekenhuizen heen geoptimaliseerd worden (86%) en dat uniforme beleidslijnen hun doorgang vinden (75%). Bovendien verwacht bijvoorbeeld 85% van de artsen een uniform beleid rond ziekenhuishygiëne op netwerkniveau. Daarnaast verwachten artsen ook dat er naast de klinische samenwerking aandacht is voor betere samenwerking vanuit medisch-technisch en ondersteunend perspectief (75%). Ten slotte verwachten artsen dat er financiële middelen tegenover de netwerkvorming worden geplaatst (90%). Hoeveel deze zouden moeten bedragen en wie ze dient te betalen, daarover is minder duidelijkheid.

Verbetering van de coördinatie en communicatie tussen disciplines zal volgens de artsen bijdragen aan een belangrijke vermindering van het risico op incidenten, mede getriggerd door een reductie van overbodige onderzoeken, hetgeen bovendien onnodige kosten doet vermijden.

prof. dr. Dominique Vandijck (UGent)

Klinische samenwerking draagt bij aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg

Wat de traditionele kwaliteitsdimensies betreft, stellen we vast dat artsen aangeven dat meer en betere klinische samenwerking vele opportuniteiten aanreikt. Professor Vandijck, “In eerste instantie zien bijna 90% van de artsen baat inzake de effectiviteit van zorg. Daarnaast kan meer onderlinge samenwerking beter tegemoetkomen aan de noden en verwachtingen van patiënten, waardoor deze meer patiëntgericht verloopt (81%). Verbetering van de coördinatie en communicatie tussen disciplines zal volgens de artsen bijdragen aan een belangrijke vermindering van het risico op incidenten (70%), mede getriggerd door een reductie van overbodige onderzoeken, hetgeen bovendien onnodige kosten doet vermijden. Wel geven artsen aan het belangrijk te vinden dat op zijn minst een deel van de uitgespaarde uitgaven terugvloeien naar investeringen op vlak van innovatie (75%) en het wegwerken van scheefverdelingen qua inkomsten tussen specialismen en ziekenhuizen (60%).” 

Aan de slag met de ziekenhuisnetwerken

Om de ziekenhuisnetwerken in de praktijk te doen slagen, zal elk van de betrokken partijen een inspanning moeten leveren, aldus de bevraagde ziekenhuisartsen. “Ziekenhuisdirecties zullen rekening moeten houden met de brede waaier aan verwachtingen en randvoorwaarden op zoek moeten gaan naar gepaste werkwijzes om hieraan tegemoet te komen. Artsen van hun kant zullen een grotere bereidheid en engagement aan de dag moeten leggen om de voortgang en de evoluties binnen hun eigen ziekenhuisnetwerk en het grotere geheel beter te kennen.  De overheid kan een belangrijke rol spelen door daadkracht te tonen bijvoorbeeld inzake de opportuniteiten op vlak van het elektronisch patiëntendossier, zo ook meer doorgedreven samenwerking op niveau van medisch-technische en ondersteunende diensten aan te moedigen, en gewenste klinische uitkomsten financieel te belonen. Tot slot blijkt uit het onderzoek dat de sector een niet onbelangrijke initiërende rol ziet weggelegd voor koepelorganisaties waarin ze een verstevigde rol opnemen in de verdere uitrol van de netwerken,” aldus prof. dr. Dominique Vandijck. 

Dit is de eerste maal dat ziekenhuisartsen bevraagd werden naar hun visie op de impact van de evolutie richting ziekenhuisnetwerken op de klinische zorg voor de patiënt. Verder onderzoek naar de financiële impact van de ziekenhuisnetwerken dringt zich op om aanbevelingen vanuit financieel oogpunt te kunnen maken.

Jolien Dewaele, functionaris voor gegevensbescherming in Az Damiaan en auteur van de studie

*: Het KOM-netwerk is een ziekenhuisnetwerk in Noord-West-Vlaanderen dat bestaat uit 6 algemene en 2 revalidatieziekenhuizen. Het omvat de algemene ziekenhuizen AZ Alma Eeklo, Az Damiaan Oostende, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West Veurne, AZ Zeno Knokke-Blankenberge en de categorale ziekenhuizen BZIO Oostende en KEI Oostduinkerke. 


CONTACT

Voor meer informatie bij dit onderzoek kan je contact opnemen met Jolien Dewaele via jdewaele@azdamiaan.be of 059 41 67 57.