alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

Visie en missie

Visie Az Damiaan

Az Damiaan is het referentiecentrum van de regionale gezondheidszorg voor de bevolking aan de kust.

Voorplein2

Missie Az Damiaan

Onze visie vertalen we in een missie met een aantal krachtlijnen. Die vormen de leidraad bij het nastreven van ons doel.

1. Az Damiaan is het referentiecentrum voor regionale gezondheidszorg aan de kust.

Het Az Damiaan is een dynamische partner in het zorgcontinuüm voor de zorgvrager aan de kust. Het volledige basispakket van tweedelijn gezondheidszorg wordt aangeboden. Op basis van de reële noden in de regio en de verantwoorde inzet van middelen kiest Az Damiaan bewust voor het aanbieden van bepaalde volledige zorgprogramma’s. We hebben respect voor alle partijen betrokken in het zorgcontinuüm. Met goede afspraken bouwen we aan sterke relaties met hen. We bouwen hiertoe concrete samenwerkingsverbanden uit met andere gezondheidscentra.


2. Alle activiteiten en in het bijzonder de zorg worden met de hoogst mogelijke kwaliteit aangeboden en uitgevoerd. 

Elke arts en medewerk(st)er van Az Damiaan werkt mee aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We willen kwaliteit leveren op domeinen zoals patiëntenzorg, infrastructuur, communicatie en organisatie. Kwaliteit is de resultante van zowel individuele als groepsinzet.


3. De patiënt staat centraal

Een eenvoudige zin, maar een sterk statement. Al onze inspanningen dienen het belang van de patiënt voor ogen te hebben. De patiënt is onze klant en bij uitbreiding onze werkgever. We hanteren een totale benadering van de zorgvraag en zorgbehoefte. We vertrekken vanuit de noden van de patiënt met respect voor zijn herkomst, geloofsovertuiging, financiële draagkracht en recht op privacy.


4. Onze zorgverlening is toegankelijk

We informeren de patiënt actief over de medische, financiële en administratieve aspecten van zijn zorgvraag. Bovendien krijgt in principe elke patiënt, ongeacht de financiële draagkracht, toegang tot ons zorgaanbod. Onze infrastructuur is uitnodigend en aangepast aan de eigenheid van de behoeften van diverse doelgroepen. We beantwoorden de zorgvraag binnen een redelijke termijn.


5. De organisatie gaat verantwoord om met de middelen die haar ter beschikking worden gesteld. 

De missie, de bedrijfseconomische criteria en de beoogde kwaliteit zijn de toetsstenen voor investeringen en inzet van mensen en middelen. Er wordt transparantie gegeven over de aanwending van de middelen.


6. De organisatie vertrekt vanuit christelijke waarden die ze vanuit het verleden meekreeg en die op een eigentijdse wijze worden ingevuld.

We erkennen de pluralistische samenleving en tonen respect voor ieder mens in al zijn verscheidenheid. Solidariteit met de zwakkeren uit de samenleving is een hoeksteen van onze werking.