!i

Het patiëntendossier

>> Klik hier om je aan te melden op jouw digitaal patiëntendossier <<


Ook mobiel raadpleegbaar

Heb je jouw medisch dossier graag altijd bij de hand? Installeer dan de app:

Het patiëntendossier

Elke patiënt heeft het recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en de medische, verpleegkundige en eventueel paramedische informatie.

Als patiënt kan je aan de beroepsbeoefenaar vragen om bepaalde documenten aan je dossier toe te voegen, zoals de aanwijzing van een vertrouwenspersoon, de aanwijzing of herroeping van een vertegenwoordiger of een model van wilsverklaring. De gegevens uit je patiëntendossier worden zo veel als mogelijk op elektronische wijze beheerd, via een elektronisch patiëntendossier.

Je elektronisch patiëntendossier is online raadpleegbaar via de webapplicatie of app van Mynexuzhealth.

In het elektronisch patiëntendossier vind je onder meer je medische verslagen die sinds 1 januari 2019 gevalideerd werden door de behandelende arts in Az Damiaan. Nieuw ingevoerde gegevens zullen in principe binnen de veertien dagen raadpleegbaar zijn.  Indien je graag inzage in de gegevens wenst te krijgen die online niet beschikbaar zijn, kan je de procedure tot het bekomen van inzage of afschrift van het patiëntendossier volgen.

Uitwisseling van je patiëntengegevens

Az Damiaan heeft een medisch samenwerkingsverband (Nexuzhealth) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt je patiëntendossier gedeeld met jouw zorgverleners in deze ziekenhuizen. De toegang tot je patiëntendossier voor deze zorgverleners kan je niet weigeren. Het naleven van de privacyregels binnen dit samenwerkingsverband worden strikt opgevolgd. Een actuele lijst met de deelnemende ziekenhuizen vind je op de website van Nexuzhealth.

Het beroepsgeheim op je dossier

Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van je dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht. 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles bestaat de kans dat jouw patiëntendossier wordt ingekeken. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants, die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om dezelfde reden jouw patiëntendossier inkijken (externe kwaliteitscontroles).

Deze auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als de zorgverleners zelf. 

Je kan de dienst Inschrijving en/of opname op de hoogte brengen van het feit dat je wenst dat jouw dossier buiten de kwaliteitscontroles wordt gehouden. 

Je patiëntendossier kan daarnaast ook het voorwerp uitmaken van een (informatieve) studie*, uitgevoerd door (leden van) het therapeutisch team van Az Damiaan van de discipline waarbij je in behandeling bent of was. Wij zien er steeds op toe dat, bij de inzage van je dossier voor dergelijke studies, jouw privacy met het nodige respect behandeld wordt.

* Met een studie wordt bedoeld: het raadplegen van gegevens uit bestaande (patiënten)dossiers, medische dossiers of administratieve dossiers of bestanden en het verwerken van de gegevens ervan louter voor eigen gebruik. De gegevens worden steeds geanonimiseerd wanneer zij worden verwerkt om te worden medegedeeld aan een derde of wanneer de verwerking ervan gepubliceerd wordt.