alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

Het patiëntendossier

De beroepsbeoefenaar heeft voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden dossier, dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en de medische, verpleegkundige en eventueel paramedische informatie.  

U kunt het patiëntendossier raadplegen via CoZo:

Inzage en afschrift patiëntendossier

U kunt als patiënt verzoeken om inzage in uw patiëntendossier, of om afschrift van gegevens uit uw patiëntendossier. Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiënt en, mits toestemming, voor de vertrouwenspersoon.
Als een patiënt overleden is, hebben naasten enkel onrechtstreeks inzagerecht. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.

Als patiënt kunt u aan de beroepsbeoefenaar vragen om bepaalde documenten aan uw dossier toe te voegen, zoals:

Het beroepsgeheim op uw dossier

Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van uw dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht.   

Uw patiëntendossier kan het voorwerp uitmaken van een (informatieve) studie*, uitgevoerd door (leden van) het therapeutisch team van Az Damiaan van de discipline waarbij u in behandeling bent of was. Wij zien er steeds op toe dat, bij de inzage van uw dossier voor dergelijke studies, uw privacy met het nodige respect behandeld wordt. 

* Met een studie wordt bedoeld: het raadplegen van gegevens uit bestaande (patiënten)dossiers, medische dossiers of administratieve dossiers of bestanden en het verwerken van de gegevens ervan louter voor eigen gebruik. De gegevens worden steeds geanonimiseerd wanneer zij worden verwerkt om te worden medegedeeld aan een derde of wanneer de verwerking ervan gepubliceerd wordt.  

Met het oog op kwaliteitsverbetering is het mogelijk dat een interne of externe auditor uw patiëntendossier inkijkt. De auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als de zorgverleners zelf. Als u verkiest dat uw patiëntengegevens niet worden ingekeken in het kader van kwaliteitsaudits, dan kunt u dit melden aan de dienst opname en dan respecteren wij dit uiteraard.

Uitwisseling van patiëntengegevens

Meer informatie over de uitwisseling van uw patiëntengegevens kunt u via deze link lezen.