!i

Het beroepsgeheim op jouw dossier

Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van jouw dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht.

Je patiëntendossier kan het voorwerp uitmaken van een (informatieve) studie*, uitgevoerd door (leden van) het therapeutisch team van Az Damiaan van de discipline waarbij jij in behandeling bent of was. Wij zien er steeds op toe dat, bij de inzage van jouw dossier voor dergelijke studies, je privacy met het nodige respect behandeld wordt.

* Met een studie wordt bedoeld: het raadplegen van gegevens uit bestaande (patiënten)dossiers, medische dossiers of administratieve dossiers of bestanden en het verwerken van de gegevens ervan louter voor eigen gebruik. De gegevens worden steeds geanonimiseerd wanneer zij worden verwerkt om te worden medegedeeld aan een derde of wanneer de verwerking ervan gepubliceerd wordt. 

Met het oog op kwaliteitsverbetering is het mogelijk dat een interne of externe auditor je patiëntendossier inkijkt. De auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als de zorgverleners zelf. Als je verkiest dat jouw patiëntengegevens niet worden ingekeken in het kader van kwaliteitsaudits, dan kan je dit melden aan de dienst opname en dan zullen wij dit uiteraard respecteren.

Meer info  

Voor meer informatie over de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en voor de uitoefening van je rechten kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming:

  • Per brief: Functionaris voor gegevensbescherming – Gouwelozestraat 100 – 8400 Oostende
  • Per e-mail: privacy@azdamiaan.be
  • Telefonisch: 059 41 67 57
  • Persoonlijk: na afspraak (via e-mail of telefonisch)