!i

Inzage en afschrift

Indien je de gegevens niet online kan raadplegen, kun je vragen om inzage te bekomen in of een afschrift te bekomen van (gegevens) uit het patiëntendossier.

Ook als je van beroepsbeoefenaar verandert, kan je vragen om een kopie van je dossier over te dragen aan de nieuwe zorgverlener. Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiënt en - mits toestemming - voor de vertrouwenspersoon. Als een patiënt overleden is, hebben naasten enkel onrechtstreeks inzagerecht. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.