!i

Inzage en afschrift

Indien je de gegevens niet online kan raadplegen, kun je vragen om inzage te bekomen in of een afschrift te bekomen van (gegevens) uit het patiëntendossier. Ook indien je van beroepsbeoefenaar verandert, kan je vragen om een kopie van uw dossier over te dragen om de continuïteit van zorg te waarborgen. Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiënt en, mits toestemming, voor de vertrouwenspersoon. Als een patiënt overleden is, hebben naasten enkel onrechtstreeks inzagerecht. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.