!i

Rechten bij verwerking van persoonsgegevens

We geven hieronder een overzicht van de rechten op basis van de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wie meer informatie wenst over de rechten van de patiënt, kan hiervoor terecht op deze pagina.

Recht van inzage in het kader van de verwerking van persoonsgegevens 

Dit recht is gedefinieerd in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op basis van dit recht kan je nagaan of wij in Az Damiaan persoonsgegevens van jou verwerken. Indien wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je recht op onderstaande informatie.

  • De reden waarom wij persoonsgegevens van jou verwerken (bv. in het kader van zorgverstrekking, facturatie,…)
  • De aard van de persoonsgegevens (bv. persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens,…)
  • De (groepen van) personen die jouw persoonsgegevens ontvangen (bv. wie heeft jouw patiëntendossier ingekeken, worden jouw persoonsgegevens doorgegeven naar het buitenland,…)
  • De bewaartermijnen: de periode waarin wij jouw persoonsgegevens bijhouden.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Om je recht tot inzage uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vul je dit aanvraagformulier in. Je bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).  

Recht op rectificatie

Indien je vaststelt dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist of onvolledig zijn, kan je een aanvraag indienen om de gegevens aan te passen of aan te vullen waar nodig.

Voorbeeld: indien je telefoonnummer of adres gewijzigd is, kan je dit doorgeven. De juiste gegevens zullen in de toekomst dan gebruikt worden.  

Om je recht op rectificatie uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vul je dit aanvraagformulier in. Je bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van jouw e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).

Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

In Az Damiaan verwerken we heel wat persoonsgegevens. We verwerken die gegevens om je de gepaste zorg te kunnen toedienen, om je te kunnen contacteren indien er wijzigingen zijn met betrekking tot je geplande afspraken of consultaties,…

We verwerken je persoonsgegevens enkel als we daar een gegronde reden voor hebben. In het kader van wettelijke verplichtingen moeten we bepaalde gegevens doorgeven aan overheidsdiensten. Voor bepaalde verwerkingen vragen we ook jouw toestemming. JE kan in de opnameverklaring bijvoorbeeld aangeven of je persoonsgegevens al dan niet voor audits mogen gebruikt worden.

De regelgeving (art.17 AVG) bepaalt dat je persoonsgegevens in bepaalde gevallen gewist kunnen worden. In de context van kwalitatieve zorgverlening heeft de wetgever echter ook bepaald dat ziekenhuizen verplicht zijn om een medisch dossier bij te houden voor een bepaalde periode. Jouw medisch dossier kan dus niet gewist worden.

Belangrijk! Het indienen van een aanvraag tot gegevenswissing heeft niet automatisch tot gevolg dat de door jou aangegeven persoonsgegevens gewist zullen worden. Persoonsgegevens kunnen slechts gewist worden in bepaalde gevallen. De functionaris voor gegevensbescherming evalueert de aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van 1 maand (en in geval van complexe vragen 2 maand) om je een antwoord te geven.

Mocht je toch wensen dat bepaalde persoonsgegevens van jou gewist worden, vul je dit aanvraagformulier in. Je bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van je e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).

De functionaris voor gegevensbescherming zal de ontvangers van de persoonsgegevens, waarop dit recht wordt uitgeoefend, op de hoogte brengen van de verschillende stappen in de procedure.

Recht op beperking van de verwerking

Op basis van dit recht kan je aan Az Damiaan vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Om dit recht te kunnen uitoefenen, dien je een aanvraagformulier in waarin je aangeeft op basis waarvan je een (tijdelijke) stopzetting vraagt van de verwerking.

Belangrijk! Het indienen van een aanvraag tot beperking van de verwerking heeft niet automatisch tot gevolg dat de door jou aangegeven persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer verwerkt zullen worden. Het recht op beperking van de verwerking kan alleen in bepaalde gevallen, zoals aangeduid in het aanvraagformulier. De functionaris voor gegevensbescherming evalueert de aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van 1 maand (en in geval van complexe vragen 2 maand) om je een antwoord te geven.

De functionaris voor gegevensbescherming zal de ontvangers van de persoonsgegevens waarop dit recht wordt uitgeoefend op de hoogte brengen van de verschillende stappen in de procedure.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op basis van dit recht kun je jouw persoonsgegevens, die je zélf hebt aangeleverd, in een gestructureerd formaat opvragen. Indien je dit wenst kan je vervolgens deze gegevens doorgeven aan een andere organisatie.

Belangrijk! Het gaat hier over gegevens van jezelf én gegevens die je zélf hebt verstrekt. Bovendien geldt dit recht enkel voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst.

Om je recht op overdraagbaarheid uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vul je dit aanvraagformulier in. Je bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van je e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerkingen van persoonsgegevens die we in Az Damiaan verwerken. Belangrijk! Een aanvraag tot bezwaar betekent niet automatisch dat het bezwaar aanvaard wordt. Er zijn specifieke bepalingen in de regelgeving die onderzocht moeten worden. De functionaris voor gegevensbescherming evalueert je aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van één maand (en in geval van complexe vragen twee maand) om je een antwoord te geven.

Om je recht van bezwaar uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vul je dit aanvraagformulier in. Je bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van je e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).

Recht om inzage in het kader van kwaliteitscontrole te beperken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen, vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles bestaat de kans dat jouw patiëntendossier wordt ingekeken. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om dezelfde reden jouw patiëntendossier inkijken (externe kwaliteitscontroles). Deze auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als de zorgverleners zelf.

Je kan de dienst Opname op de hoogte brengen van het feit dat je wenst dat je dossier buiten de kwaliteitscontroles wordt gehouden.      

Overige informatie

Mocht je de informatie die je zoekt hier niet meteen terug vinden, kunnen onderstaande linken wellicht helpen.

  • Heb je vragen over de wet patiëntenrechten, dan kan je terecht bij de ombudsfunctionaris.
  • Heb je vragen over de inzage of een afschrift van jouw patiëntendossier, dan vind je hier meer informatie.
  • Heb je vragen over de elektronische gegevensdeling en de geïnformeerde toestemming tot elektronische gegevensdeling, dan vind je hier meer informatie.