alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

Rechten van patiënt (privacy)

We geven u hieronder een overzicht van de rechten op basis van de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wie meer informatie wenst over de rechten van de patiënt, kan hiervoor terecht op deze pagina.

Recht van inzage

Het recht van inzage is gedefinieerd in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op basis van dit recht kan u nagaan of wij binnen Az Damiaan persoonsgegevens van u verwerken. Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u recht op onderstaande informatie.

  • De reden waarom bij persoonsgegevens van u verwerken (bv. in het kader van zorgverstrekking, facturatie,…)
  • De aard van de persoonsgegevens (bv. persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens,…)
  • De (groepen van) personen die uw persoonsgegevens ontvangen (bv. wie heeft uw patiëntendossier ingekeken, worden uw persoonsgegevens doorgegeven naar het buitenland,…)
  • De bewaartermijnen: de periode waarin wij uw persoonsgegevens bijhouden.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Om uw recht tot inzage uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vult u dit aanvraagformulier in. U bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).  

Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kan u een aanvraag indienen om de gegevens aan te passen of aan te vullen waar nodig.

Voorbeeld: indien uw telefoonnummer of adres gewijzigd is, kan u dit doorgeven. De juiste gegevens zullen in de toekomst dan gebruikt worden.  

Om uw recht op rectificatie uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vult u dit aanvraagformulier in. U bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).

Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

Binnen Az Damiaan verwerken we heel wat persoonsgegevens. We verwerken die gegevens om u de gepaste zorg te kunnen toedienen, om u te kunnen contacteren indien er wijzigingen zijn met betrekking tot uw geplande afspraken of consultaties,…

We verwerken uw persoonsgegevens enkel als we daar een gegronde reden voor hebben. In het kader van wettelijke verplichtingen moeten we bepaalde gegevens doorgeven aan overheidsdiensten. Voor bepaalde verwerkingen vragen we ook uw toestemming. U kan in de opnameverklaring bijvoorbeeld aangeven of uw persoonsgegevens al dan niet voor audits mogen gebruikt worden.

De regelgeving (art.17 AVG) bepaalt dat uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen gewist kunnen worden. In de context van kwalitatieve zorgverlening heeft de wetgever echter ook bepaald dat ziekenhuizen verplicht zijn om een medisch dossier bij te houden voor een bepaalde periode. Uw medisch dossier kan dus niet gewist worden.

Belangrijk! Het indienen van een aanvraag tot gegevenswissing heeft niet automatisch tot gevolg dat de door u aangegeven persoonsgegevens gewist zullen worden. Persoonsgegevens kunnen slechts gewist worden in bepaalde gevallen. De functionaris voor gegevensbescherming evalueert de aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van 1 maand (en in geval van complexe vragen: 2 maand) om u een antwoord te geven.

Mocht u toch wensen dat bepaalde persoonsgegevens van u gewist worden, vult u dit aanvraagformulier in. U bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).

De functionaris voor gegevensbescherming zal de ontvangers van de persoonsgegevens waarop dit recht wordt uitgeoefend op de hoogte brengen van de verschillende stappen in de procedure.

Recht op beperking van de verwerking

Op basis van dit recht kan u aan Az Damiaan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Om dit recht te kunnen uitoefenen, dient u een aanvraagformulier in waarin u aangeeft op basis waarvan u een (tijdelijke) stopzetting vraagt van de verwerking.

Belangrijk! Het indienen van een aanvraag tot beperking van de verwekring heeft niet automatisch tot gevolg dat de door u aangegeven persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer verwerkt zullen worden. Het recht op beperking van de verwerking kan alleen in bepaalde gevallen, zoals aangeduid in het aanvraagformulier. De functionaris voor gegevensbescherming evalueert de aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van 1 maand (en in geval van complexe vragen: 2 maand) om u een antwoord te geven.

De functionaris voor gegevensbescherming zal de ontvangers van de persoonsgegevens waarop dit recht wordt uitgeoefend op de hoogte brengen van de verschillende stappen in de procedure.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op basis van dit recht kunt u uw persoonsgegevens die u zélf heeft aangeleverd in een gestructureerd formaat opvragen. Indien u dit wenst kan u vervolgens deze gegevens doorgeven aan een andere organisatie.

Belangrijk! Het gaat hier over gegevens van uzelf én gegevens die u zélf heeft verstrekt. Bovendien geldt dit recht enkel voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst.

Om uw recht op overdraagbaarheid uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vult u dit aanvraagformulier in. U bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerkingen van persoonsgegevens die we binnen Az Damiaan verwerken. Belangrijk! Een aanvraag tot bezwaar betekent niet automatisch dat het bezwaar aanvaard wordt. Er zijn specifieke bepalingen in de regelgeving die onderzocht moeten worden. De functionaris voor gegevensbescherming evalueert uw aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van 1 maand (en in geval van complexe vragen: 2 maand) om u een antwoord te geven.

Om uw recht van bezwaar uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vult u dit aanvraagformulier in. U bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@azdamiaan.be).

Overige informatie

Mocht u de informatie die u zoekt hier niet meteen terug vinden, kunnen onderstaande linken wellicht helpen.

  • Heeft u vragen m.b.t. de wet patiëntenrechten, dan kan u terecht bij de ombudsfunctionaris
  • Heeft u vragen m.b.t. inzage of afschrift van uw patiëntendossier, dan vindt u hier meer informatie