alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

De rechten van de patiënt

1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Elke patiënt ontvangt volgens zijn behoeften de best mogelijke dienstverstrekking in functie van de medische kennis en van de beschikbare technologie. Deze diensten worden verstrekt met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van elke patiënt, zonder enig onderscheid op basis van sociale klasse, seksuele geaardheid of filosofische overtuiging.

De zorg met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en psychische pijn maakt integraal deel uit van de behandeling van de patiënt.

2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

De patiënt kiest zelf een beroepsbeoefenaar en kan die keuze steeds herzien.

De wet of omstandigheden eigen aan de gezondheidszorgen kunnen die vrije keuze in sommige gevallen beperken (bv. bij gedwongen opname van een persoon met een geestesziekte, bij aanwezigheid van één specialist in een ziekenhuis).

Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar een patiënt omwille van persoonlijke of professionele redenen weigeren een dienst te verstrekken, behalve bij spoedgevallen.

Indien de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, dan moet hij de continuïteit van de zorg waarborgen.

3. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

De beroepsbeoefenaar verstrekt aan de patiënt alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand (diagnose) en de vermoedelijke evolutie ervan, en deelt de informatie mee in een duidelijke taal die aan de patiënt aangepast is.

De patiënt kan zich door een vertrouwenspersoon laten bijstaan.

Indien de patiënt wenst om niet geïnformeerd te worden, respecteert deberoepsbeoefenaar deze wens, behalve indien dit voor de patiënt of voor derden een ernstig gezondheidsrisico risico inhoudt (bv. een besmettelijke ziekte).

Indien de informatie een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van de patiënt kan de beroepsbeoefenaar de patiënt uitzonderlijk en tijdelijk bepaalde informatie onthouden. In dat geval moet de beroepsbeoefenaar een andere beroepsbeoefenaar raadplegen, de redenen voor zijn beslissing in het patiëntendossier noteren en de gevoelige informatie meedelen aan de eventuele vertrouwenspersoon.

4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie

Alvorens een behandeling te starten, moet de beroepsbeoefenaar van de patiënt daartoe zijn vrije en geïnformeerde toestemming ontvangen.

Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar de patiënt voldoende geïnformeerd moet hebben over de kenmerken van de tussenkomst, met name het doel van de tussenkomst, de graad van urgentie, duur, nevenwerkingen en risico's, nazorg, kostprijs (honoraria, remgelden, supplementen, enz.) en mogelijke alternatieven.

Wanneer het onmogelijk is om de toestemming van de patiënt of die van zijn vertegenwoordiger te achterhalen (bv. in een spoedgeval), stelt de beroepsbeoefenaar alle noodzakelijke behandelingen in en vermeldt hij dit in het patiëntendossier.

Hoe geeft de patiënt zijn toestemming?

De patiënt stemt mondeling toe of de beroepsbeoefenaar leidt uit het gedrag van de patiënt zijn akkoord met de tussenkomst af.

De patiënt kan een voorwaardelijke toestemming geven (bv. het stopzetten van chemotherapie, wanneer ze niet werkt).

De patiënt en de beroepsbeoefenaar kunnen, mits wederzijdse instemming, de toestemming schriftelijk vastleggen en aan het patiëntendossier toevoegen.

Indien de patiënt zijn toestemming intrekt of weigert.

De beroepsbeoefenaar respecteert de intrekking of de weigering van de toestemming van de patiënt, zolang de patiënt deze beslissing niet herroepen heeft.

De beroepsbeoefenaar blijft evenwel een kwaliteitsvolle dienstverstrekking verlenen (bv. voortzetting van de essentiële lichaamsverzorging van een patiënt die voedsel en vocht weigert).
De patiënt of de beroepsbeoefenaar kunnen verzoeken om de intrekking of de weigering van de toestemming in het patiëntendossier te vermelden.

Indien de patiënt zich in een gezondheidstoestand bevindt, die hem verhindert zijn wil uit te drukken (bv. in een coma of bij een degeneratieve mentale aandoening)

De beroepsbeoefenaar respecteert de voorafgaande wilsverklaring, die door de patiënt werd opgesteld op het ogenblik dat hij nog in staat was om zijn rechten uit te oefenen.

Deze wilsverklaring:

  • kan het bericht omvatten dat de patiënt zijn toestemming tot een bepaalde tussenkomst weigert
  • wordt bij voorkeur in aanwezigheid van een derde (bv. een beroepsbeoefenaar) opgesteld om afwijkende interpretaties te vermijden
  • is niet beperkt in de tijd, tenzij de patiënt deze herroept op een ogenblik dat hij in staat is om zijn rechten uit te oefenen


5. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

De beroepsbeoefenaar houdt voor elke patiënt zorgvuldig een dossier bij, dat hij op een veilige plaats bewaart.

Meer informatie over het uitoefenen van uw recht op inzage en/of afschrift vindt u via volgende link: https://www.azdamiaan.be/nl/pa...

6. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer

Behoudens de toestemming van de patiënt mogen alleen de personen wiens aanwezigheid beroepshalve verantwoord is, bij een behandeling of onderzoek aanwezig zijn.

Geen enkele informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt kan worden meegedeeld aan derden, tenzij de wet de mededeling ervan toelaat.

7. Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Wanneer een persoon meent dat één van zijn rechten als patiënt geschonden is, dan kan hij een klacht neerleggen bij een lokale of federale ombudsdienst. 

De betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan door een zelf gekozen vertrouwenspersoon.

 
Vragen, opmerkingen of klachten kunnen mondeling of schriftelijk neergelegd worden bij de ombudsdienst, door de patiënt, zijn vertrouwenspersoon of zijn vertegenwoordiger.

Onder klacht wordt begrepen: een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over de verstrekte zorg- en dienstverlening, op vlak van een mogelijke schending van de rechten van de patiënt
of op andere vlakken.

De ombudsfunctionaris gaat de klacht en de verwachting van de patiënt na en onderzoekt de feiten. Er wordt nagegaan welke personen en/of diensten betrokken moeten worden in het klachtendossier en de informatie die nuttig geacht wordt in het kader van de bemiddeling wordt ingezameld. De ombudspersoon zal hierbij steeds het beroepsgeheim respecteren. De ombudsfunctionaris poogt via bemiddeling een voor alle partijen aanvaardbare oplossing of resultaat te bereiken. In het geval dat er via bemiddeling geen oplossing bereikt kan worden, informeert de ombudspersoon de klager over alternatieven na(ast) de ombudsdienst voor de afhandeling van zijn klacht (zoals bijvoorbeeld de dienst ledenverdediging van de ziekenfondsen,...)