alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

Rechtsverhoudingen zorgverleners

Algemene en geïndividualiseerde informatie inzake de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars

Het Az Damiaan streeft ernaar om u steeds de best mogelijke zorgen te geven. Dit belet niet dat u in sommige gevallen ontevreden kan zijn over de zorgverlening of dat u van oordeel bent dat uw rechten als patiënt geschonden werden en dat u hierover een klacht wenst in te dienen.
 
In Az Damiaan zijn verschillende categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam die niet allen hetzelfde juridisch statuut hebben. Het kan gaan om werknemers of om zelfstandige beroepsbeoefenaars. Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn. 
  • Het ziekenhuis is aansprakelijk voor beroepsbeoefenaars die werknemer zijn. Dit heeft tot gevolg dat u zich voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars dient te wenden tot het ziekenhuis of de ombudsdienst die als bemiddelaar optreedt.
  • Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor zelfstandige beroepsbeoefenaars en voor beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden. Dit heeft tot gevolg dat u zich voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars dient te wenden tot de beroepsbeoefenaar zelf of de ombudsdienst die als bemiddelaar optreedt.
In onderstaande tabel vindt u de algemene informatie over de diverse categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam in Az Damiaan, hun statuut en de vermelding of deze al dan niet vallen onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis.

Categorie (1)
Statuut (2)
Is het ziekenhuis aansprakelijk voor deze categorie? (3)
Artsen, tandartsen en klinisch biologen
Zelfstandigen
Neen
Arts-specialisten in opleiding
Zelfstandigen met bijzonder statuut
Neen
Verpleegkundigen, vroedkundigen en zorgkundigen
Werknemers
Ja
Bepaalde kinesitherapeuten
Werknemers
Ja
Bepaalde kinesitherapeuten
Zelfstandigen
Neen
Ziekenhuisapothekers
Werknemers
Ja
Overige beroepsbeoefenaars
Werknemers
Ja
Overige beroepsbeoefenaars
Zelfstandigen
Neen
Beroepsbeoefenaars die door derden in het ziekenhuis worden tewerkgesteld
 
Nee

Kolom 1 omschrijft de categorie van beroepsbeoefenaars.
Kolom 2 geeft het statuut aan van deze categorie van beroepsbeoefenaars (zelfstandigen, werknemers of geen rechtsverhouding met het ziekenhuis).
Kolom 3 vermeldt of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de betreffende categorie.

Op de pagina van elke arts kunt u de verzekeringsstatus zien.


Als u informatie wenst over het statuut van een indivuele beroepsbeoefenaar (een welbepaalde arts, verpleegkundige, … ) werkzaam in Az Damiaan, kan u deze informatie opvragen bij de ombudsfunctionaris van Az Damiaan (Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende, 059 41 40 50, ombudsfunctionaris@azdamiaan.be). Gelieve in uw verzoek uitdrukkelijk de naam en de functie van de betrokken beroepsbeoefenaar te vermelden. De door u gevraagde informatie wordt door het ziekenhuis schriftelijk en binnen de vijf werkdagen na de ontvangst van het verzoek meegedeeld.
 
Indien u nog vragen heeft of een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met de ombudsfunctionaris van Az Damiaan.