!i

Rechten en plichten

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt beschrijft de wederzijdse rechten en plichten van patiënt en beroepsbeoefenaar.
Deze wet heeft als doel om de kwaliteit van de gezondheidszorgen te verbeteren.

Welke rechten heeft de patiënt? 

  1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking.
  2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar (behalve waar beperkt door de wet of door de organisatie van de gezondheidszorg).
  3. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand.
  4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie.
    4bis. Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen.
  5. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift.
  6. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.
  7. Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst.

En wat verwachten wij van u?

Tot de plichten van de patiënt behoren een respectvolle omgang en het meewerken met de zorgverlener door de nodige informatie te geven en het opvolgen van de raadgevingen.
 
Voor meer informatie en nuancering over de rechten en plichten van de patiënt kunt u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis, of kunt u de brochure ‘Patiëntenrechten – een uitnodiging tot dialoog’ raadplegen via http://www.patientrights.be/.