!i

De keuze van zorgverlener

Als patiënt mag je vrij jouw arts kiezen, zowel voor diagnose als voor behandeling.

Deze vrije artsenkeuze is een essentieel recht die, voor iedere patiënt, gewaarborgd wordt in de Wet Patiëntenrechten (art. 6): “De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op de wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet.”

Bij spoedgevallen of tijdens wachtdiensten van medische disciplines, kan deze vrije artsenkeuze niet steeds worden gegarandeerd.

De wachtdiensten worden waargenomen door artsen die over voldoende kennis en kunde beschikken en die hoogkwalitatieve zorg verlenen. De organisatie van wacht- en urgentiediensten kan niet afhankelijk zijn van het geslacht van de zorgverstrekker (net zo min als van andere criteria, die geen verband houden met de competentie voor medische zorg). De beschikbaarheid en aanwezigheid van artsen in het ziekenhuis in het kader van spoed- of wachtdiensten zijn vooraf vastgelegd en raadpleegbaar.

Overeenkomstig de Wet Patëntenrechten en de deontologie heb je steeds het recht om zorg te weigeren. De weigering van zorg wordt genoteerd in het patiëntendossier. Ook de huisarts wordt daarvan verwittigd, tenzij je zich daartegen verzet.

De arts zal je de mogelijke medische gevolgen van de beslissing tot weigering toelichten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de geweigerde tussenkomst van een zorgverstrekker. Bij weigering of intrekking van toestemming wordt in functie van de urgentie in de mate van het mogelijke de nodige kwaliteitszorg toegediend, zonder evenwel dwang uit te oefenen.

De vrije keuze komt uitsluitend toe aan de patiënt zelf (of de wettig voor hem/haar optredende persoon) en geenszins aan andere personen, ten opzichte van wie zo nodig de gepaste ordemaatregelen moeten worden genomen. In dat verband wordt vanwege de patiënt of andere personen een correcte houding ten aanzien van de organisatie van de spoedgevallendiensten en wachtdiensten gevraagd.