!i

klachtenbehandeling

Wanneer een persoon meent dat één van zijn rechten als patiënt geschonden is, dan kan hij een klacht neerleggen bij een lokale of federale ombudsdienst. De betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan door een zelf gekozen vertrouwenspersoon.

Vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunnen mondeling of schriftelijk neergelegd worden bij de ombudsdienst, door de patiënt, zijn vertrouwenspersoon of zijn vertegenwoordiger.

Onder klacht wordt begrepen: een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over de verstrekte zorg- en dienstverlening, op vlak van een mogelijke schending van de rechten van de patiënt of op andere vlakken.

Een medisch ongeval is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek. In dit verband worden ook termen als 'medisch incident', 'medische fout' of 'onbedoelde schade' gebruikt. De patiënt, zijn vertegenwoordiger of de nabestaanden kunnen hiervoor een 'medische klacht' indienen. U kunt een medisch incident rechtstreeks doorgeven aan de betrokkene of contact opnemen met de ombudsdienst.

Procedure

  • De ombudsfunctionaris gaat de klacht en de verwachting van de patiënt na en onderzoekt de feiten.
  • Er wordt nagegaan welke personen en/of diensten betrokken moeten worden in het klachtendossier en de informatie die nuttig geacht wordt in het kader van de bemiddeling wordt ingezameld. De ombudspersoon zal hierbij steeds het beroepsgeheim respecteren.
  • De ombudsfunctionaris poogt via bemiddeling een voor alle partijen aanvaardbare oplossing of resultaat te bereiken.
  • In het geval dat er via bemiddeling geen oplossing bereikt kan worden, informeert de ombudspersoon de klager over alternatieven na(ast) de ombudsdienst voor de afhandeling van zijn klacht (zoals bijvoorbeeld de dienst ledenverdediging van de ziekenfondsen,...)