!i

Wederzijds respect

Onze bijdrage

De medewerkers van Az Damiaan streven ernaar om jou de best mogelijke zorgen te verstrekken en om hierbij ook steeds je rechten als patiënt te respecteren. Er zijn immers heel wat wettelijk vastgelegde rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op kwalitatieve zorgverlening of het recht op bescherming van je privacy. Je vindt meer informatie over de patiëntenrechten in de folder 'rechten van de patiënt', die je in het ziekenhuis vindt. 

Bij vragen over de patiëntenrechten kan je steeds bij de ombudsdienst terecht. 

Jouw bijdrage

Ook jij, als patiënt, kan je steentje bijdragen om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. 

  • Benader iedereen vriendelijk en correct. Respecteer ieders nationaliteit, cultuur en geloofsovertuiging. Denigrerende en discriminerende opmerkingen, intimidaties, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging zullen onder geen enkel beding getolereerd worden. 
  • Kom je afspraken voor een consultatie bij je zorgverlener na. Als je de gemaakte afspraak niet kan nakomen, verwittig dan zo snel mogelijk de zorgverlener of het secretariaat. 
  • Geef steeds juiste informatie over je identiteit. Informeer de zorgverlener zo volledig mogelijk over je gezondheidstoestand en je thuismedicatie. Werk zo goed als mogelijk mee aan je behandeling. Vraag om verduidelijking en uitleg als je iets niet begrijpt. 
  • Bespreek wilsverklaringen inzake je gezondheid met je zorgverstrekker. 
  • We vragen je begrip voor eventuele wachttijden. Dringende interventies en voorrang aan zorg voor ouderen, kinderen en kritieke patiënten, kunnen de wachttijden doen oplopen. 
  • Als patiënt heb je het recht om zelf je zorgverstrekker te kiezen. Let wel, dit recht is niet absoluut. Op de dienst Spoedgevallen of tijdens de wachtdienst heb je bijvoorbeeld geen vrije keuze van arts gezien er maar één arts per discipline beschikbaar is. 
  • Neem geen foto's of maak geen geluids- en/of filmopnames van personen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit is immers wettelijk verboden. 

WAT BIJ NIET-NALEVING VAN DEZE AFSPRAKEN?

Door de zorgverlener

Als de zorgverlening niet naar wens verloopt of als je van oordeel bent dat jouw patiëntenrechten niet gerespecteerd zijn kan je bij de ombudsdienst terecht met je vragen, opmerkingen of klachten.

Door de patiënt

Als je als patiënt de gemaakte afspraken niet naleeft, kan dit een reden zijn om je behandeling in Az Damiaan stop te zetten. 

Bij agressie, geweld of andere vormen van bedreiging wordt de politie ingeschakeld.