!i

Wederzijds respect

Onze bijdrage

De medewerkers van Az Damiaan streven ernaar om u de best mogelijke zorgen te verstrekken en om hierbij ook steeds uw rechten te respecteren. Als patiënt hebt u immers heel wat wettelijk vastgelegde rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op kwalitatieve zorgverlening of het recht op bescherming van uw privacy. U vindt meer informatie over de patiëntenrechten in de folder 'rechten van de patiënt', die u in het ziekenhuis vindt. Bij vragen over de patiëntenrechten kunt u steeds bij de ombudsdienst terecht. 

Uw bijdrage

Ook u, als patiënt, kan uw steentje bijdragen om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. 

  • Benader iedereen vriendelijk en correct. Respecteer ieders nationaliteit, cultuur en geloofsovertuiging. Denigrerende en discriminerende opmerkingen, intimidaties, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging zullen onder geen enkel beding getolereerd worden. 
  • Kom uw afspraken voor een consultatie bij uw zorgverlener na. Als u de gemaakte afspraak niet kan nakomen, verwittig dan zo snel mogelijk de zorgverlener of het secretariaat. 
  • Geef steeds juiste informatie over uw identiteit. Informeer de zorgverlener zo volledig mogelijk over uw gezondheidstoestand en uw thuismedicatie. Werk zo goed als mogelijk mee aan uw behandeling. Vraag om verduidelijking en uitleg als u iets niet begrijpt. 
  • Bespreek wilsverklaringen inzake uw gezondheid met uw zorgverstrekker. 
  • Graag uw begrip voor eventuele wachttijden. Dringende interventies en voorrang aan zorg voor ouderen, kinderen en kritieke patiënten, kunnen de wachttijden doen oplopen. 
  • Als patiënt hebt u het recht om zelf uw zorgverstrekker te kiezen. Let wel, dit recht is niet absoluut. Op de dienst spoedgevallen of tijdens de wachtdienst hebt u bijvoorbeeld geen vrije keuze van arts gezien er maar één arts per discipline beschikbaar is. 
  • Neem geen foto's of maak geen geluids- en/of filmopnames van personen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit is immers wettelijk verboden. 

WAT BIJ NIET-NALEVING VAN DEZE AFSPRAKEN?

Door de zorgverlener

Als de zorgverlening niet naar wens verloopt of als u van oordeel bent dat uw patiëntenrechten niet gerespecteerd zijn, kunt u bij de ombudsdienst terecht met uw vragen, opmerkingen of klachten.

Door de patiënt

Als u als patiënt de gemaakte afspraken niet naleeft, kan dit een reden zijn om uw behandeling in Az Damiaan stop te zetten. Bij agressie, geweld of andere vormen van bedreiging wordt de politie ingeschakeld.