!i

Euthanasie

Bij een ongeneeslijke ziekte met ondraaglijk lijden kan je in ons ziekenhuis om euthanasie vragen. Bij euthanasie treedt een arts op - op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt - om het leven te beëindigen op een humane wijze met respect voor de wensen en rechten van de patiënt.

De wet laat euthanasie toe onder bepaalde voorwaarden. In Az Damiaan is het beleid over euthanasie gebaseerd op de wettelijke eisen.

Als patiënt moet je zelf, schriftelijk, om euthanasie vragen en het lijden bij de ongeneeslijke ziekte ervaren als ondraaglijk en uitzichtloos. De aanvraag moet vrijwillig gebeuren en weloverwogen zijn.

Als je een euthanasievraag stelt, zal de arts deze ernstig nemen en samen met het multidisciplinair team in ons ziekenhuis bespreken. De beslissing tot euthanasie wordt genomen op basis van de objectief-klinische situatie van de patiënt, het herhaaldelijk euthanasieverzoek en het volledig en correct geïnformeerd zijn over de alternatieven zoals palliatieve zorg en sedatie. De beslissing ligt uiteindelijk bij de patiënt. 

De arts is niet verplicht om de euthanasie uit te voeren. In dat geval deelt hij dit tijdig mee aan de patiënt. Deze arts is wel verplicht het dossier door te geven aan een door de patiënt gekozen andere arts die de vraag opnieuw zal behandelen.

Meestal komt de vraag van terminale patiënten, uitzonderlijk van niet-terminale patiënten.

Je kan ook vooraf een euthanasieaanvraag schriftelijk opstellen voor het geval dat je in een onomkeerbare coma belandt. 

Meer info over de wilsverklaring euthanasie met onderaan het document dat je kunt invullen.

Wens je meer informatie?

Je vragen over beslissingen rond het levenseinde en meer specifiek rond euthanasie kan je stellen aan de verpleegkundigen en artsen in het ziekenhuis of aan het Palliatief Support Team.

Kunnen zij je vraag niet direct oplossen? Dan zullen zij je vraag aan een multidisciplinair team voorleggen en je daarna op de hoogte brengen van het antwoord.