!i

Visie levenseinde

Bij een ongeneeslijke ziekte met ondraaglijk lijden, heb je het recht om euthanasie te vragen. Bij euthanasie treedt een arts op - op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt - om het leven op een humane wijze te beëindigen met respect voor de wensen en rechten van de patiënt.

In Az Damiaan is een beleid over euthanasie van kracht op basis van de wettelijke eisen.

Humaan levenseinde

Als genezing niet meer mogelijk is, engageren de medewerkers van Az Damiaan zich om bij te dragen tot een humaan levenseinde. Empathisch en met respect voor de wensen en rechten van jou als patiënt. 

Dit wordt in de eerste plaats bepaald door je behoefte en zorgvraag als patiënt. Alles wordt besproken met jou en als je dat wenst, met je vertrouwenspersonen. De zorgverleners helpen je om weloverwogen keuzes te maken over de verdere behandelingen. Zij ondersteunen je zo nodig ook bij het kiezen van vertrouwenspersonen en professionele zorgverleners.

Als patiënt kan je alleen weloverwogen keuzes maken als je correct en open wordt geïnformeerd over je gezondheidstoestand, alle behandelopties en over de verwachte gevolgen op korte of langere termijn. Ook over de optie om niet te behandelen. Deze informatie geven we je tijdig, op maat van je concrete situatie. De informatie geven we ook zodat je dit als patiënt en/of als vertrouwenspersoon duidelijk begrijpt. 

Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid is in het kader van zorg rond het levenseinde zelden een zwart/wit verhaal. Bij ernstige ziekte of beperking kan de wilsbekwaamheid van de patiënt aangetast zijn. Ook in dat geval word je als  patiënt in de mate van het mogelijke, na grondige evaluatie, zoveel mogelijk betrokken in de beslissingen.

Multidisciplinair team

Een multidisciplinair team biedt ondersteuning voor levenseindezorg op maat. Daarom is er in het ziekenhuiso.a. een palliatief support team, verpleegkundig consulenten, psychologen, sociaal werkers en de dienst zingeving en levensbeschouwing. Daarnaast is een gespecialiseerd interdisciplinair team van pijnspecialisten beschikbaar.

Meer dan fysieke noden

De zorgverleners hebben niet alleen aandacht voor je fysieke noden als patiënt maar ook de psychische, relationele, sociale en spirituele/levensbeschouwelijke context komt aan bod. Deze ondersteuning kan onder meer bestaan uit het bieden van:

  • levensbeschouwelijke of psychosociale zorg 
  • pijn- en symptoombestrijding

Wens je meer informatie?

Je vragen over beslissingen rond het levenseinde kan je stellen aan de verpleegkundigen en artsen in het ziekenhuis of aan het Palliatief Support Team.

Kunnen zij je vraag niet direct oplossen? Dan zullen zij je vraag aan een multidisciplinair team voorleggen en je daarna op de hoogte brengen van het antwoord.

Meer informatie bij de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: www.delaatstereis.be