!i

Palliatieve en terminale zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor mensen bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Er is naast de zorg voor de patiënt ook veel aandacht voor de familie en naasten. Palliatieve zorg kan aangeboden worden op elke ziekenhuisafdeling, thuis of in een thuis-vervangende omgeving (bv. het woon-zorgcentrum) en op de palliatieve zorgeenheid.

“Palliatieve zorg bevordert de levenskwaliteit van patiënten met een levensbedreigende ziekte en van hun familie door het vermijden en bestrijden van lijden. Dit gebeurt door het vroegtijdig herkennen en behandelen van pijn en andere fysieke problemen, alsook van de psychosociale en spirituele noden.”

Palliatieve zorgen proberen dus zo goed mogelijk de klachten en problemen van een ongeneeslijke aandoening te neutraliseren of minstens te verminderen. Alle zieken die niet (meer) te genezen zijn, zouden palliatieve zorg moeten krijgen. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat het begrip palliatief ruimer is dan terminaal.

Wat kan palliatieve zorg in Az Damiaan bieden:

  • Bestrijden van pijn en andere hinderlijke symptomen.
  • De nadruk ligt op leven en sterven wordt beschouwd als een normaal proces.
  • Het is niet de bedoeling om de dood te bespoedigen of uit te stellen.
  • Psychologische en spirituele aspecten worden geïntegreerd in de patiëntenzorg. Ondersteuning bieden aan patiënten om ze tot het einde toe zo actief mogelijk te laten leven.
  • Ondersteunen van de familie in het omgaan met de ziekte van de patiënt en in hun rouwverwerking, en eventuele nazorg zo noodzakelijk.
  • Samenwerking in team om aan de noden van patiënt en familie tegemoet te komen.
  • Streven naar de best mogelijke levenskwaliteit binnen het ganse ziekteproces.
  • Palliatieve zorg is veel breder dan terminale zorg. Palliatieve zorg is al vroeg van toepassing in het ziekteproces, dit in samenwerking met andere behandelingen zoals chemotherapie, radiotherapie. Soms kan een onderzoek nodig zijn om hinderlijke, klinische verwikkelingen beter in te schatten en op te vangen. 

Terminale zorg

Palliatieve zorg wordt terminale zorg wanneer de levensverwachting minder dan 3 maanden is. Terminale of levenseindezorg is de totale zorg voor de patiënt en zijn naasten in de laatste fase van het leven, ook tijdens en na het stervensproces.

In het verlengde van het respect voor keuzes en wensen over de zorg voor het welzijn en de palliatieve zorgcultuur proberen wij in overleg met de familie deze zorg door te trekken tot na het overlijden.

Bij een plots overlijden zal het afscheid nemen en het loslaten met zorg, geduld en fijngevoeligheid aangepakt moeten worden. Wanneer het overlijden zich aankondigt, zijn wellicht al heel wat zaken besproken en voorbereid. Onze artsen en medewerkers begeleiden de patiënt en diens omgeving daarbij.

Wij tonen steeds respect voor de levensovertuiging van de overledene.

Meer informatie bij het palliatief support-team. Aarzel niet om hen te contacteren.

Meer informatie vind je ook bij: