!i

Privacy policy

Alle informatie op deze website wordt door Az Damiaan vzw met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid dat de informatie op de website Az Damiaan niet volledig accuraat is. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten ontleend worden. Az Damiaan wijst elke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af.

Alle aangeboden informatie is louter indicatief en niet afgestemd op individuele personen en kan geenszins als diagnose, therapie of advies dienen. Persoonlijke informatie en advies kan enkel door een arts of de bevoegde dienst verschaft worden. Voor gerichte adviezen over uw gezondheid raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of uw specialist.

De website bevat verwijzingen naar andere informatiebronnen die door anderen dan Az Damiaan worden beheerd. Az Damiaan is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de privacypolitiek van die andere websites.

Beleid gegevensbescherming

Elk ziekenhuis dient, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op patiënten, in het bijzonder medische gegevens, te beschikken over een beleid voor gegevensbescherming. Dit beleidsdocument is opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. U vindt het volledige beleid voor gegevensbescherming hier.

VERZAMELING VAN GEGEVENS WAARMEE DE BEZOEKER NIET GEÏDENTIFICEERD WORDT

Tijdens het gebruik van de website wordt door de website bepaalde informatie verzameld. 

Het betreft hierbij enkel informatie waarmee de gebruiker niet rechtstreeks kan geïdentificeerd worden, zoals de gebruikte browser, de wijze van navigeren over de Website, de duur van het gebruik van de Website en het IP-adres. 

Deze verzamelde gegevens worden enkel intern gebruikt voor statistische doeleinden en om de aangeboden diensten te verbeteren en eventuele fouten in de website te identificeren. 

Met de verzamelde gegevens worden dus geen personen geïdentificeerd.

REGISTRATIE VOOR BEPAALDE TOEPASSINGEN EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor bepaalde toepassingen op de website kan de gebruiker uitdrukkelijk gevraagd worden om zich te registreren en bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, adres en werkadres, mee te delen.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de betrokken toepassing, het bijhouden van statistieken, de verbetering van de dienstverlening en het tegengaan van misbruiken.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Az Damiaan. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de hoger vermelde doelen. 
De persoonlijke gegevens zullen echter nooit verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

Az Damiaan behoudt zich wel het recht voor de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor de bezoeker van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

De rechten van de bezoeker met betrekking tot de verzamelde gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de gebruiker het recht zijn/haar gegevens in te kijken en te verbeteren. 
De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor marketing.

Contactgegevens verantwoordelijke voor de verwerking

Voor opmerkingen of vragen met betrekking tot de website van Az Damiaan kunt u een e-mail sturen naar de centrale webbeheerder via info@azdamiaan.be.