!i

Procedure bevraging patiënten/zorgverleners

De onderstaande procedure geeft de wijze aan waarop door leerlingen, studenten en onderzoekers aan de verantwoordelijken van Az Damiaan vzw toestemming moet gevraagd worden om patiënten en/of zorgverleners te bevragen of te enquêteren in functie van een schooltaak, een eindwerk, een bachelorproef of een scriptie, ongeacht of deze bevraging schriftelijk of mondeling wordt afgenomen.

Deze procedure vormt dus de handleiding voor studenten die patiënten en/of zorgverleners wensen te bevragen of te enquêteren.

Checklist Banner

Werkwijze

 • Voorafgaandelijk heeft de student de vragenlijst aan zijn promotor van de school ter goedkeuring voorgelegd.
 • Aan de hand van de vragenlijst overlegt de student met de hoofdverpleegkundige en het diensthoofd-arts van de afdeling of de enquête mag plaatsvinden.
 • De hoofdverpleegkundige en het diensthoofd-arts leest de vragenlijst kritisch. Eventuele opmerkingen worden aan de promotor voorgelegd.
 • De hoofdverpleegkundige of het diensthoofd tekent de vragenlijst af met datum voor akkoord.
 • De student stelt een dossier samen ter goedkeuring door het ethisch comité. Het dossier bestaat uit:
  • Persoonsgegevens, school, huidige opleiding, studiejaar en naam promotor.
  • Doelstelling van de enquête.
  • Beoogde doelgroep.
  • Korte omschrijving en thema van het eindwerk.
  • Gehanteerde methodiek.
  • De vragenlijst, goedgekeurd door de promotor en de hoofdverpleegkundige en het diensthoofdarts.
  • Model toestemmingsformulier (‘informed consent’-formulier) waarop de patiënt(en) schriftelijke toestemming geeft.
  • Een eventuele verzekering (te bevragen via school)
 • De student brengt het volledig dossier met een aanvraag tot goedkeuring binnen bij het secretariaat algemeen en medisch departement t.a.v. mevr. Martine Brusselle, secretaris ethisch comité Az Damiaan vzw. Het dossier is volledig indien het bestaat uit alle elementen zoals beschreven onder punt 5 in 16 exemplaren. Indien men enkel zorgverleners bevraagt volstaan twee exemplaren.
 • Het besluit van het ethisch comité zal schriftelijk aan de student meegedeeld worden (alsook in cc naar de hoofdverpleegkundige/het diensthoofd en de begeleidingsverpleegkundigen).

Aandachtspunten

 • Vóór een aanvraag m.b.t. het bevragen van patiënten wordt ingediend, dient er een afweging te worden gemaakt over de meerwaarde van een dergelijke bevraging en de wetenschappelijke relevantie ervan.
 • Het ethisch comité komt maandelijks samen (derde donderdag van elke maand). De student dient hiermee rekening te houden i.f.v. tijdstip aanvraag en opstarten enquête of onderzoek.
 • Bij bevraging van enkel zorgverleners wordt het dossier binnen de drie werkdagen door de secretaris ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van het Ethisch Comité en bij ontstentenis aan de ondervoorzitter.
 • Elke student aan wie een goedkeuring tot enquêtering van patiënten is toegezegd, zal het eindresultaat van zijn bevraging via zijn scriptie of eindwerk overmaken aan de hoofdverpleegkundige en het diensthoofd.

Contactgegevens

Secretaris Martine Brusselle
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende - België
059/41 67 64

ethischcomite@azdamiaan.be