!i

Overzicht actieve klinische studies

Cardiologie

Momenteel zijn er geen studies lopende voor deze discipline.

Gastro-enterologie

Oncologie

D.N.E.T. - studie

Register voor neuro-endocriene digestieve tumoren.

AVAWATCHERS - studie

Een multicentrisch, niet-interventioneel onderzoeknaar de impact van sarcopenie op het resultaat van de behandeling met chemotherapie in combinatie met bevacizumab bij patiënten met colorectale kanker.

IMIO - studie

Een internationale, multicentrische Prospectieve open-label studie om de werkzaamheid en veiligheid van Lanreotide autogel 120 mg, geassocieerd met inoperabele, magligne darmobstructie te beoordelen.

PANIB - studie

Een open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde, multicentrische Fase II studie die panitumumab vergelijkt met bevacizumab in combinatie met de eerstelijnsbehandeling FOLFOX (oxaliplatine – 5 FU) in functie van de wild-type RAS status bij patiënten met gemetastaseerd niet-reseceerbaar colorectaal carcinoom (mCRC).

PEPITA - studie

De voorspellende waarde van het metabole antwoord gemeten met FDG-PET na een pre-operatieve testsessie chemotherapie voor het voordeel van adjuvante chemotherapie in stadium III van darmkanker.

Inflammatoire darmziekten (chronische ontstekingsziektes van het maag-darmkanaal)

I-CARE - studie

Een Europese, prospectieve, observationele studie met gestandaardiseerde follow-up ter evaluatie van de voordelen en risico's van verschillende behandelopties van patiënten met inflammatory bowel diseases (IBD).

LOVE UC - studie

Een fase 4, interventionele open-label studie ter evaluatie van de effectiviteit, veiligheid en genezing van het darmslijmvlies bij vedolizumab gebruik in een vroeg versus een later stadium van Ulceratieve Colitis (LOw countries VEdolizumab in UC study).

LOVE CD - studie

Een fase 4, interventionele open-label studie ter evaluatie van de effectiviteit, veiligheid en genezing van het darmslijmvlies bij vedolizumab gebruik in een vroeg versus een later stadium van de ziekte van Crohn: (LOw countries VEdolizumab in CD study).

PACIFIC - studie

Onderzoek naar de interindividuele variatie in de farmacokinetiek van infliximab bij de inductiebehandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

SPARE - studie

Prospectieve, gerandomiseerde en gecontroleerde klinische studie bij patiënten met de ziekte van Crohn, die in remissie zijn onder een combinatiebehandeling met Infliximab en een immunosuppressivum, waarbij de opvolgtherapie met een therapeutische combinatie van Infliximab en een immunosuppressivum vergeleken wordt met een opvolgtherapie met enkel infliximab of met enkel een immunosuppressivum.

VEDO TL - studie

Het effect van dosisverhoging van Entyvio® (vedolizumab) 300mg naar om de 4 weken op de vedolizumab serumspiegels bij patiënten met ziekte van Crohn en colitis ulcerosa die verlies van respons vertonen op behandeling met Entyvio® 300mg om de 8 weken.

Andere

HCV Co-MED - studie

Een observationeel onderzoek voor het in kaart brengen van de medicatiepatronen bij patiënten met een chronische infectie met het hepatitis C-virus (HCV) in België, teneinde meer inzicht te krijgen in de prevalentie van patiënten bij wie sprake is van een verhoogd risico op behandelingsbeperkende geneesmiddeleninteracties (DDI's) bij gebruik van nieuwe direct werkzame antivirale middelen (DAA's).

POLYCYST- studie

Register voor Polycystose van de Lever.

Oncologie  

BELOVA - studie

Niet-interventionele studie om gegevens te verzamelen over de veiligheid en de doeltreffendheid van een eerstelijnsbehandeling met bevacizumab bij patiënten van 70 jaar en ouder met gemetastaseerde eierstokkanker.

BiRD - studie

Observationele retrospectieve en prospectieve studie over het gebruik van ibrutinib bij chronische lymfatische leukemie, mantelcellymfoom en Waldenströms macroglobulinemie in de huidige medische praktijk. Belgian ibrutinib Real-world-Data (BiRD).

BSMO-1 - studie

Een prospectieve, Belgische multicenter, fase II studie bestaande uit een preoperatieve wekelijkse behandeling met paclitaxel en carboplatinum gevolgd door een 2 wekelijkse behandeling met epirubicine en cyclofosfamide bij patiënten met een stadium II en III hormoonongevoelige borstkanker.

INOVATYON - studie

Een internationale studie van Trabectedine in combinatie met Gepegyleerd Liposomaal Doxorubicine (PLD) versus Carboplatine in combinatie met PLD, bij patiënten met voortschrijdende eierstokkanker, 6 tot 12 maanden na de laatste behandeling met platinum.

IPSOC-Mamma - studie

Een prospectieve, niet-interventionele, multicentrische, observationele studie die tot doel heeft de farmacotherapeutische begeleiding van postmenopauzale patiënten met een hormoon-receptro-positief, HER2-receptor negatief gevorderd mammacarcinoom, behandeld met everolimus en exemestan, in kaart te brengen met specifieke aandacht voor therapietrouw, tevredenheid van de patiënt en nevenwerkingen.

OlympiA - studie

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische fase III studie met parallelle groepen om de werkzaamheid en de veiligheid te evalueren van olaparib versus placebo als adjuvante therapie bij patiënten met kiemlijn BRCA1/2-mutaties en hoog-risico HER2- negatieve primaire borstkanker die definitieve lokale behandeling en neoadjuvante of adjuvante  chemotherapie hebben voltooid.

PUMA - NALA - studie

Een studie met neratinib plus capecitabine versus lapatinib plus capecitabine bij patiënten met HER2+ metastatische borstkanker die reeds twee of meerdere HER2-gerichte behandelingen in de metastatische setting gekregen hebben.

SOPHIA - studie

Een gerandomiseerde fase 3-studie van margetuximab plus chemotherapie vs. trastuzumab plus chemotherapie bij de behandeling van patiënten met gemetastaseerde HER2+ borstkanker die eerdere anti-HER2-behandelingen hebben gekregen en systemische behandeling nodig hebben.

Orthopedie

Momenteel zijn er geen studies lopende voor deze discipline.

Pneumologie

Momenteel zijn er geen studies lopende voor deze discipline. 

Reumatologie

Momenteel zijn er geen studies lopende voor deze discipline.

Urologie

BE-SURE - studie

Prospective registration study on the safety of immediate versus deferred nephrectomy in patients with Stage IV renal cell carcinoma. Het doel van het onderzoek is te documenteren hoe de arts nierkanker behandelt en informatie te verzamelen in verband met het gebruik van standaard- of routinebehandelingen bij nierkanker.

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2017.