!i

Overzicht actieve klinische studies

Cardiologie

Momenteel zijn er geen studies lopende voor deze discipline.

Gastro-enterologie

Oncologie

D.N.E.T.- studie

Register voor Neuro-endocriene Digestieve tumoren.

SAKK 41/13-aspirin

Adjuvante aspirine behandeling voor dikke darmkanker. Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, fase III onderzoek.

Inflammatoire darmziekten (chronische ontstekingsziektes van het maag-darmkanaal)

LOVE CD - studie

Een fase 4, interventionele open-label studie ter evaluatie van de effectiviteit, veiligheid en genezing van het darmslijmvlies bij vedolizumab gebruik in een vroeg versus een later stadium van de ziekte van Crohn: (LOw countries VEdolizumab in CD study).

PACIFIC - studie

Onderzoek naar de interindividuele variatie in de farmacokinetiek van infliximab bij de inductiebehandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

TRP-studie

Multicentrisch, dubbelblind placebo gecontrolleerde studie met HYDROXYTRYPTOFAAN (5-HTP) bij patiënten met inflammatoire darmziekten in klinische en biologische remissie, effect op de vermoeidheidsscores.

Andere

NUT-3-NAS - studie

Dubbelblind, gerandomiseerde, placebo gecontrolleerde fase IIB fase studie naar de efficaciteit en veiligheid van 'norursodeoxycholic acid'-tabletten bij patiënten met een non-alcoholische steatohepatitis (NASH).

POLYCYST- studie

Register voor Polycystose van de lever.

Neurologie

MUSICALE

Een niet-interventionele studie in meerdere ziekenhuizen ter beoordeling van de werkzaamheid van ocrelizumab in de dagdagelijkse medische praktijk bij patiënten met relapsing of primair progressieve multiple sclerose.

Oncologie/Hematologie

BiRD - studie

"Observationele retrospectieve en prospectieve studie over het gebruik van ibrutinib bij chronische lymfatische leukemie, mantelcellymfoom en Waldenströms macroglobulinemie in de huidige medische praktijk. Belgian ibrutinib Real-world-Data (BiRD).

BE-QUALMS

Een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een nieuw te starten behandeling op de levenskwaliteit bij patiënten met myelodysplasie.

CASSIOPE

Prospectieve, niet-interventionele studie van cabozantinib tabletten bij volwassenen met gevorderd niercelcarcinoom na voorafgaande therapie gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF).

DUO-O

Een fase III gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische studie van durvalumab in combinatie met chemotherapie en bevacizumab, gevolgd door onderhoudsbehandeling met durvalumab, bevacizumab en olaparib bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde, gevorderde ovariumkanker.

OncoCare

Observationele studie om de ondervoeding te evalueren bij kankerpatiënten die palliatieve of neoadjuvante antikankertherapie krijgen in België.

Orthopedie

Momenteel zijn er geen studies lopende voor deze discipline.

Pneumologie

Momenteel zijn er geen studies lopende voor deze discipline.

Reumatologie

GO-BEYOND

Een prospectief, observationeel onderzoek om de werkzaamheid van golimumab (GLM) in de praktijk te evalueren bij patiënten met (RA), (PsA) of  (AxSpA) die onvoldoende reageerden op een behandeling met een eerste anti-TNFα.

Urologie

BE-SURE

Prospective registration study on the safety of immediate versus deferred nephrectomy in patients with Stage IV renal cell carcinoma. Het doel van het onderzoek is te documenteren hoe de arts nierkanker behandelt en informatie te verzamelen in verband met het gebruik van standaard- of routinebehandelingen bij nierkanker.

PRAE-CAP

Niet-gerandomiseerde, open label, prospectieve registratiestudie van het PSA-modulerend effect van een supplement van gefermenteerde soja (Praecell®) bij patiënten met een verhoogd risico op prostaatkanker en negatieve prostaatbiopsies.

Laatst bijgewerkt op 1 december 2019.