!i

Ambulante consultaties: Kortdurende begeleiding

Met gesprekken, spel, opdrachten en projectief materiaal wordt een veilige relatie opgebouwd tussen de kinderpsycholoog en het kind/gezin. Binnen deze relatie wordt ruimte gecreëerd om aan de hulpvraag tegemoet te komen.

Deze gesprekken kunnen zowel binnen als buiten de schooluren plaatsvinden. Wij voorzien indien nodig een aanwezigheidsattest voor school. 

Verloop van de begeleiding

Intakegesprek

Een intakegesprek is een gesprek met één of beide ouders (meestal zonder het kind) waarin de hulpvraag geëxploreerd wordt en de ontwikkeling in kaart gebracht wordt. 

Individuele begeleiding kind

Na het intakegesprek worden enkele individuele sessies met het kind ingepland. Tijdens deze gesprekken wordt er stilgestaan bij de beleving van het kind en het opbouwen van een vertrouwensband. 

Dit kan met behulp van gesprekken, spel, opdrachten en projectief materiaal.

Oudergesprek

Nadat het kind enkele keren afzonderlijk werd gezien, wordt er een oudergesprek ingepland. Dit gebeurt eveneens meestal met de ouder(s) afzonderlijk, tenzij anders aangewezen. In dit gesprek worden de kindsessies geëvalueerd en wordt bekeken of het meer aangewezen is de begeleiding voort te zetten, stop te zetten of het kind gericht door te verwijzen.