!i

Privacy laboratorium klinische biologie​

Laboratoriumresultaten worden niet via de telefoon meegedeeld aan patiënten.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met uw arts.

Privacy policy

De wet van 8.12.92 waarborgt het recht van toegang en rectificatie door de geregistreerde persoon, uitsluitend in diens persoonlijk belang, door tussenkomst van een door hem gekozen geneesheer.

 
Het ziekenhuis beschikt over een privacy regeling conform KB 16/12/1994 in toepassing van de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De afspraken met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de patiëntgegevens zijn gewaarborgd op basis van interne afspraken.
Enkel aan de behandelende arts of verplegend personeel worden resultaten telefonisch, per fax of op papier doorgegeven. Ook de patiënt kan over zijn gegevens beschikken via de behandelende arts. Laboratoriummedewerkers mogen geen resultaten doorgeven rechtstreeks aan de patiënt zelf of een familielid van de patiënt. Laboratoriummedewerkers mogen ook geen patiëntgegevens meenemen buiten het ziekenhuis. Het medisch dossier van de patiënt wordt bewaard in het ziekenhuis waarbij de privacy van de patiënt gewaarborgd wordt.

Klachtenmeldingen

Indien u bemerkingen hebt op de dienstverlening van het Labo klinische biologie, dan kan u terecht bij de ombudsdienst